Algemene voorwaarden (download pdf)


Artikel 1 Definities

In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Energie Manager Online: Energie Manager Online, leverancier van online tool energiemanageronline.nl

1.2 Gebruiker: de persoon die door middel van een account gebruik gaat maken van de diensten van Energie Manager Online met de nadruk op de online tool energiemanageronline.nl.

1.3 Partijen: Gebruiker en Energie Manager Online gezamenlijk.

1.4 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hier opgenomen.

1.5 Diensten: de door Energie Manager Online geëxploiteerde producten en Diensten. Hieronder valt voornamelijk de online tool energiemanageronline.nl.

1.6 Account: Set persoonlijke data ten behoeve van de Gebruiker, die afgesloten wordt met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

1.7 Accountgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord van de Account.

Artikel 2 Verplichtingen van Energie Manager Online, beschikbaarheid en beheer van de Dienst

2.1 Energie Manager Online spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor:
• het online houden van de dienst
• de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

2.2 Energie Manager Online kan geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst(en).

2.3 Energie Manager Online onthoudt zich van het inzien van persoonlijke gegevens en/of bestanden van Gebruiker en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Energie Manager Online hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

2.4 Energie Manager Online is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst.

2.5 De Gebruiker zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop Energie Manager Online onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Gebruiker zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Energie Manager Online zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Gebruiker er de minste hinder van ondervindt, echter dit kan niet gegarandeerd worden.

2.6 Energie Manager Online is met het oog op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de Dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen onder andere openingstijden en de software samenstelling van de Dienst.

Artikel 3 Gegevensverwerking

3.1 De Gebruiker geeft Energie Manager Online hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van Energie Manager Online en op te nemen in een databestand dat Energie Manager Online aanlegt in het kader van haar Dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

3.2 De gebruiker kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Energie Manager Online zijn opgeslagen.

3.3 Energie Manager Online spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Artikel 4 Verplichtingen van de Gebruiker

4.1 De Gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

4.2 De Gebruiker is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account. In navolging hiervan is de Gebruiker verplicht zijn Accountgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien de Gebruiker meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot de Dienst, is hij of zij verplicht hier direct melding van te maken bij Energie Manager Online. Deze melding kan worden gericht aan het volgende e-mailadres: info@energiemanageronline.nl

Artikel 5 Garanties en aansprakelijkheid van Energie Manager Online

5.1 Energie Manager Online is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Energie Manager Online weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Energie Manager Online kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Energie Manager Online of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Energie Manager Online.

5.2 Energie Manager Online is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen en/of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Energie Manager Online kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

5.3 Energie Manager Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Gebruiker welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Gebruiker vrijwaart Energie Manager Online dan ook van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 6 Buitengebruikstelling

6.1 Energie Manager Online heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken.

6.2 Energie Manager Online zal wegens weigering van toegang tot de Dienst op grond van deze Algemene Voorwaarden nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Gebruiker vrijwaart Energie Manager Online voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel. Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade die Energie Manager Online of derden oplopen als gevolg van het niet naleven van het gestelde in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

7.1 Energie Manager Online behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

7.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

7.3 Wijzigingen worden op de website van Energie Manager Online (www.energiemanageronline.nl) bekend gemaakt.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde gelden op alle Diensten van Energie Manager Online ook het bepaalde in de disclaimer en privacy policy van Energie Manager Online, zoals opgenomen in de website van Energie Manager Online.